Wat is agressie of geweld?

We spreken van agressie wanneer iemand andermans grenzen overschrijdt, bewust schade berokkent of met woede probeert iets te bereiken.

Bij het omgaan met agressieve mensen is de manier van communiceren van belang. Door je eigen manier van communiceren goed te kennen (en te kiezen) kun je beter omgaan met agressieve mensen.

De laatste jaren wordt binnen beroepen waar men veel te maken heeft met agressie aandacht besteed aan agressiebeheersing. Zo worden bij de politie binnen psychiatrische instellingen, hulpverleningsinstanties en gevangenissen enzovoort, trainingen gegeven om de medewerkers beter te leren omgaan met agressie. Feitelijk worden agressietrainingen gegeven aan iedereen die beroepshalve veel klant-/cliëntcontacten onderhouden.

Binnen zo'n training leren mensen welke soorten agressie er bestaan, hoe je de verschillende soorten snel kan herkennen en hoe je daar het meest effectief mee om kan gaan.

Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan het onder controle houden van jezelf, de agressor en de agressieve situatie; er wordt ook aandacht besteed aan het voorkomen van agressieve situatie. Het gaat dus om het herkennen en erkennen van agressie zodat er op een constructieve wijze op kan worden gereageerd.

Wat is geweld?

Onder het begrip geweld wordt begrepen: " elke dwangmatige kracht van meer dan geringe betekenis uitgeoefend op personen en zaken ".

Proportionaliteitsbeginsel

- Er dient een evenredigheid te zijn tussen het te hanteren middel en het te bereiken doel. Er moet een belangenafweging plaatsvinden. Daarom wordt dit ook het evenredigheidsbeginsel genoemd.

- Het te hanteren middel moet redelijk zijn in verhouding tot het geschonden rechtsbelang.

Subsidiariteitsbeginsel

- Geweld mag pas worden aangewend als er geen ander middel bestaat om het doel te bereiken,

- Als geweld moet worden aangewend dan zal dit zo min mogelijk moeten zijn. NIet alleen de aard van het aangewende wapen, maar ook de wijze (mate) van gebruik is gebonden aan regels van subsidiariteit (gematigdheid).

- Het geweld moet ophouden zodra het doel is bereikt.